Civilný sporový poriadok (zákon č.160/2015 Z.z.)

Civilný sporový poriadok (zákon č.160/2015 Z.z.)

Ak ste účastníkom súdneho sporu, či už na strane žalobcu alebo žalovaného, resp. sa len chystáte iniciovať súdny spor, mali by ste vedieť, že dňa 01.07.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej aj ako „CSP“), nahrádzajúci dovtedy účinný Občiansky súdny poriadok, ktorý s rôznymi zmenami platil už od 01.04.1964.

Zmeny v civilnom procese sú pomerne rozsiahle, ale už sme ich naštudovali. 

Buďte teda bez obáv, v prípadnom súdnom spore budeme stáť na Vašej strane.

Úvodom poukazujeme na to, že civilný proces bol novou právnou úpravou rozdelený do troch samostatných kódexov. Ide o nasledovné predpisy:

 1. Civilný sporový poriadok (zákon č.160/2015 Z.z.),
 2. Civilný mimosporový poriadok (zákon č. 161/2015 Z.z.),
 3. Správny súdny poriadok (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Dnes sme si pre Vás pripravili výber niektorých zmien, ktoré upravuje Civilný sporový poriadok.
V ďalšom texte uvádzame niektoré vybrané oblasti, ktorých sa zmeny dotknú, ako aj niektoré novozavedené právne inštitúty:

 1. Doručovanie (§ 105 CSP)

Nová právna úprava sprísňuje postup pri doručení. Podstatným spôsobom sa tým mení fikcia doručenia písomnosti zaslanej na poštovú adresu.

Pri doručovaní písomnosti do vlastných rúk (§ 111 CSP), sa v prípade, že písomnosť nemožno doručiť, považuje písomnosť za doručenú dňom vrátenia zásielky súdu. Rovnaká fikcia doručenia platí aj v prípade doručovania písomností inak ako do vlastných rúk (§ 112 CSP). Ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, alebo ak adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti:

i) fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca,

ii) právnickej osobe na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri (§ 106 CSP).

Fikcia doručenia teda nastáva bez ohľadu na skutočnosť, či sa adresát na tejto adrese v čase doručenia zdržiaval.

Výnimkou je doručovanie žaloby fyzickej osobe podľa § 116 CSP. Ak sa žalobu nepodarí doručiť žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, je súd povinný urobiť všetky úkony potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného. Ak sa súdu nepodarí žalobu doručiť ani na takýmto spôsobom zistenú adresu, zverejní súd oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli súdu
a na webovej stránke príslušného súdu.
Žaloba sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Ďalšie písomnosti už súd žalovanému doručuje na adresu podľa § 106 ods.1, písm. a) CSP, s čím už ale je spojená vyššie uvedená fikcia doručenia.

V prípade ak fyzická osoba nemá adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky, doručuje súd písomnosti tejto fyzickej osobe oznámením na úradnej tabuli súdu
a na webovej stránke príslušného súdu. Písomnosť sa považuje po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

 1. Zjavne nedôvodná žaloba (§ 138 CSP).

Ak zo skutočností tvrdených v žalobe je po predbežnom právnom posúdení zrejmé, že žaloba je zjavne nedôvodná, súd vyzve žalobcu na späťvzatie žaloby. Na tento účel môže súd žalobcu vypočuť. Pôvodná úprava Občianskeho súdneho poriadku v prípade, ak bola žaloba zjavne nedôvodná, neupravovala postup súdu. Účelom uvedeného ustanovenia je zefektívnenie sporového konania a zabráneniu „šikanóznym“ žalobám, v dôsledku ktorých žalobca napriek zjavnej neexistencii dôvodov na podanie žaloby dokázal žalobu podať
a pomerne dlhú dobu viesť konanie, čím jednak šikanoval žalovaného a jednak zbytočne zaťažoval súd.

 1. Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany (§ 149 CSP)

Pôvodná právna úprava nepoznala tento inštitút. Prostriedkami procesného útoku
a prostriedkami procesnej obrany sú najmä:

 1. skutkové tvrdenia,
 2. popretie skutkových tvrdení protistrany,
 3. návrhy na vykonanie dôkazov,
 4. námietky k návrhom protistrany na vykonanie dôkazov,
 5. hmotnoprávne námietky.

V tejto súvislosti upozorňujeme na právnu úpravu, podľa ktorej skutkové tvrdenia strany, ktoré protistrana výslovne nepoprela, sa považujú za nesporné (§ 151 ods. 1/ CSP) a ak strana poprie skutkové tvrdenia, ktoré sa týkajú jej konania alebo vnímania, uvedie vlastné tvrdenia o predmetných skutkových okolnostiach, inak je popretie neúčinné (151 ods. 2/ CSP).

 1. Koncentrácia konania (§§ 153 – 154 CSP).

CSP upravuje sudcovskú koncentráciu konania (§ 153 CSP)  a zákonnú koncentráciu konania (§ 154 CSP).

Občiansky súdny poriadok (zákon č.99/1963 Zb.) nepoznal inštitút sudcovskej koncentrácie konania.

Podľa novej právnej úpravy sú strany povinné uplatniť prostriedky procesného útoku
a prostriedky procesnej obrany včas.
Prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany nie sú uplatnené včas, ak ich strana mohla predložiť už skôr, ak by konala starostlivo so zreteľom na rýchlosť a hospodárnosť konania. Na prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany, ktoré strana nepredložila včas, nemusí súd prihliadnuť, najmä ak by to vyžadovalo nariadenie ďalšieho pojednávania alebo vykonanie ďalších úkonov súdu.

Účelom uvedenej právnej úpravy je preniesť aktivitu konania na strany sporu, pričom súd má diskrečnú právomoc (správna úvaha) neprihliadnuť na prostriedky procesného útoku a na prostriedky procesnej obrany, v prípade ak ich strana sporu neuplatnila včas.

Dovolíme si poznamenať, že efektívne dodržiavanie novozavedeného inštitútu si bude vyžadovať odborne zdatného a „silného“ sudcu.

Ustanovenia o sudcovskej koncentrácii konania sa nepoužijú v sporoch s ochranou slabšej strany.

Podľa § 296 CSP: „…Spotrebiteľ môže predložiť alebo označiť všetky skutočnosti a dôkazy na preukázanie svojich tvrdení najneskôr do vyhlásenia rozhodnutia vo veci samej…“ Ustanovenie § 296 sa nepoužije v prípadoch, ak je spotrebiteľ zastúpení v konaní advokátom (§ 291 ods.3/ CSP).

Zákonná koncentrácia konania (§ 154 CSP) bola v prechádzajúcej právnej úprave obsiahnutá v ustanovení § 118a ods.1) OSP. a § 120 ods.4/ OSP.

Podľa ustanovenia § 154 CSP je možné prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. Je dôležité v tejto súvislosti poznamenať, že podľa ustanovenia § 153 CSP (sudcovská koncentrácia konania) sa posúdi, či uplatnenie prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany nie je vylúčené už skôr.

Aj v tomto prípade platí, že sa ustanovenie § 154 CSP o sudcovskej koncentrácii konania nepoužije v sporoch s ochranou slabšej strany. To neplatí ak je spotrebiteľ zastúpený v konaní advokátom.

 1. Predbežné prejednanie sporu (§ 168 a nasl. CSP).

Predbežné prejednanie sporu je novovzniknutým právnym inštitútom, ktorý nebol obsiahnutý v pôvodnom zákone upravujúcim občianske súdne konanie.

Je na úvahe súdu, či pred prvým pojednávaním nariadi predbežné prejednanie sporu. Súd v rámci predbežného prejednania sporu môže:

i) zisťovať, či sú splnené procesné podmienky, prípadne prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

ii) pokúsiť sa vyriešiť spor zmierom,

iii) poukázať na to, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné, ktoré skutkové tvrdenia považuje za nesporné,

iv) určiť ktoré dôkazy vykoná a ktoré dôkazy nevykoná,

v) vyjadriť predbežné právne posúdenie veci a 

vi) ak je to možné a účelné, môže na predbežnom prejednaní rozhodnúť vo veci samej.

 1. Dôkaz – výsluch svedka (§ 196 a nasl. CSP)

Výsluch svedka bol obsiahnutý aj v pôvodnom Občianskom súdnom poriadku, avšak nová právna úprava (CSP) doplnila tento inštitút o niektoré nové ustanovenia.

Úplne novým inštitútom je písomná výpoveď svedka (§ 196 ods.3/ CSP). Podľa uvedeného ustanovenia môže súd vo výnimočných prípadoch z dôvodu hospodárnosti nariadiť, aby na otázky odpovedal písomne.

Podľa § 197 ods. 1/ CSP strana, ktorá predvoláva svedka, zabezpečí jeho účasť na pojednávaní, pričom o tejto skutočnosti vopred upovedomí súd a protistranu. Ak nemožno postupovať podľa § 197 ods.1/ CSP, požiada strana súd o predvolanie svedka.

Novinkou je tiež ustanovenie § 193 ods. 3) CSP, podľa ktorého, ak sa nepodarí prítomnosť svedka zabezpečiť, súd návrh na výsluch svedka zamietne.

V prípadoch, ak si svedecké výpovede odporujú, pripúšťa CSP aj výsluch svedkov spoločne (199 ods.2/ CSP).

 1. Platobný rozkaz (§ 265 a nasl.)

Podstatnou zmenou inštitútu platobného rozkazu je, že pri jeho vydaní súd vychádza zo skutočností tvrdených žalobcom len vtedy, pokiaľ o nich nemá pochybnosti a skutočnosti tvrdené žalobcom vychádzajú z listinných dôkazov predložených súdu
(§ 265 ods.1/ CSP).
Súd teda nevychádza pri vydaní platobného rozkazu len zo skutočností tvrdených žalobcom, ale tiež posudzuje mieru pravdivosti skutkových tvrdení žalobcu.

Fikcia doručenia je vylúčená aj v novej právnej úprave (§ 266 CSP). Pokiaľ sa nepodarí doručiť žalovanému platobný rozkaz do vlastných rúk, súd ho uznesením zruší.

Odpor proti platobnému rozkazu musí byť vecne odôvodnený. V prípade včasne podaného odporu, avšak vecne neodôvodneného, nadobúda platobný rozkaz právoplatnosť až dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o odmietnutí odporu (§ 268 písm. b) CSP v spojení s § 267 ods.2/ písm. c) CSP). 

Ustanovenia o zmenkovom a šekovom platobnom rozkaze neboli prevzaté do novej právnej úpravy. Podľa § 471 ods.2/ CSP: „…Konania o zmenkovom platobnom rozkaze
a šekovom platobnom rozkaze, začaté predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa dokončia podľa doterajších predpisov
…“

 1. Rozsudok pre zmeškanie aj proti žalobcovi (§ 278 a nasl. CSP)

Rozsudok pre zmeškanie žalobcu je novým právnym inštitútom.

Súd na návrh žalovaného rozsudkom pre zmeškanie, žalobu zamietne, ak:

i) sa žalobca nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný a v predvolaní na pojednávanie bol žalobca poučený o následku nedostavenia sa vrátane možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie

ii) žalobca neospravedlnil svoju neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami (§ 278 CSP).

Ak žalobca z ospravedlniteľného dôvodu zmeškal pojednávanie vo veci, na ktorom bol vyhlásený rozsudok pre zmeškanie, súd na návrh žalobcu tento rozsudok uznesením zruší
a nariadi nové pojednávanie. Lehota na podanie návrhu je 15 dní odo dňa, kedy sa žalobca o rozsudku dozvedel.

V prípade sporu s ochranou slabšej strany nie je možné vydať rozsudok pre zmeškanie žalobcu v neprospech spotrebiteľa (299 ods.1) CSP).

 1. Spory s ochranou slabšej strany (§ 290 a nasl. CSP).

Pôvodná právna úprava nepoznala inštitút sporov s ochranou slabšej strany.

Uvedený inštitút bol zavedený do CSP z dôvodu, že dopady kontradiktórneho koncentrovaného sporu by na určité subjekty nebol žiaduci. Práve preto „slabšej strane“ zákon poskytuje vyššiu mieru ochrany.

Spory s ochranou slabšej strany sú:

– spotrebiteľské spory (§ 290 a nasl. CSP),

– antidiskriminačné spory (§ 307 a nasl. CSP),

– individuálne pracovné spory (§ 316 a nasl. CSP).

Samozrejme, zmien v civilnom procese  je omnoho viac. Ak v tejto súvislosti potrebujete kvalifikovanú právnu pomoc, neváhajte nás kontaktovať.