Falošné recenzie

Priatelia, poznáte to… Výrobcovia tovarov alebo poskytovatelia služieb nás neustále presviedčajú o tom, že práve ten ich výrobok či služba je tá najvhodnejšia, najlepšia. A keďže človek si chce svoje prípadné rozhodnutie o kúpe alebo objednaní služby potvrdiť aj „nezaujatým“ názorom, spolieha sa na recenzie iných ľudí, ktorí už majú, resp. mali skúsenosti s takýmto tovarom či službou. A tu sa to začína. Vzhľadom k tomu, že značné percento ľudí sa rozhoduje aj na základe recenzií publikovaných na internete, začali sa vyskytovať prípady, kedy jedna alebo viaceré osoby, ktoré si vytvoria falošné účty prípadne vystupujú pod pseudonymom, prostredníctvom diskusií cielene propagujú konkrétny produkt, alebo službu. Prezentujú “zaručené informácie z praxe” týkajúce sa konkrétneho tovaru alebo služby. Každému musí byť jasné, čo je cieľom takejto recenzie. 

Z právneho hľadiska ide o nekalú obchodnú praktiku. Zákon č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov v § 7 vymedzuje, čo sa považuje za nekalú obchodnú praktiku.

Odporúčame preto, aby si ľudia, ak sa už sami nevedia rozhodnúť, pri výbere tovaru či služby, prečítali radšej odborné publikácie, ktoré porovnávajú konkrétne parametre rôznych tovarov, prípadne služieb od rôznych výrobcov, či poskytovateľov služieb a v žiadnom prípade sa nenechali ovplyvniť neznámymi tvorcami recenzií, vytvorenými účelovo, bez akejkoľvek skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou.

A na záver ešte odporúčanie pre prevádzkovateľov webových stránok.

Podľa § 6 ods.4/ zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov je zodpovednosť prevádzkovateľa internetovej stránky vylúčená v prípade, ak poskytovateľ služieb (prevádzkovateľ internetovej stránky) nevie o protiprávnom obsahu uložených informácií.

Podľa § 6 ods.5/ zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších právnych predpisov: „…Ak poskytovateľ služieb poskytuje služby informačnej spoločnosti v rozsahu podľa odsekov 1, 3 a 4, nie je povinný sledovať informácie ani oprávnený vyhľadávať informácie, ktoré sa prenášajú alebo ukladajú. Ak sa však dozvie o protiprávnosti takých informácií, je povinný odstrániť ich z elektronickej komunikačnej siete alebo aspoň zamedziť k nim prístup; súd môže nariadiť poskytovateľovi služieb ich odstránenie z elektronickej komunikačnej siete aj vtedy, ak sa poskytovateľ služieb o ich protiprávnosti nedozvedel…“

Uvedené ustanovenie dáva prevádzkovateľovi internetovej stránky povinnosť odstrániť obsah, ktorý je protiprávny, keď sa prevádzkovateľ o jeho protiprávnosti dozvie. Je potrebné poukázať na to, že môže byť pomerne ťažké zistiť, kedy sú informácie zverejnené na internetovej stránke protiprávne. Ak sa vás uvedená problematika dotýka, bez obáv sa na nás obráťte. Advokáti sú na to, aby vám pomohli nájsť riešenie.