Mediálne právo

Podnikáte v mediálnej sfére? Naša advokátska kancelária poskytuje vydavateľom printových a elektronických médií, tvorcom televíznych programov, či mediálnym a reklamným agentúram právne služby aj v tejto oblasti.

  • príprava zmluvnej dokumentácie
  • riešenie vzťahov medzi autormi a vydavateľmi či prevádzkovateľmi médií
  • vypracovanie právnej analýzy reklamy z hľadiska zákona o reklame a súvisiacich predpisov
  • zastupovanie v konaniach vo veciach ochrany osobnosti fyzických osôb a ochrany dobrého mena právnických osôb
  • zastupovanie v konaniach pred regulačnými orgánmi