Medicínske a farmaceutické právo

Chrániť život a zdravie sú kľúčové ľudské hodnoty, preto aj my prikladáme veľký význam ochrane zdravia a zabezpečeniu adekvátnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti. Poskytujeme svoje služby nielen jednotlivcom, ktorým bola nezákonným konaním alebo nesprávnym lekárskym postupom spôsobená ujma na zdraví, ale aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti či subjektom verejného zdravotného poistenia.

  • riešenie otázok v súvislosti s podmienkami výkonu jednotlivých zdravotníckych povolaní
  • poskytovanie právneho poradenstva pri prevádzkovaní zdravotníckych zariadení
  • právna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, vrátane uplatňovania nárokov na náhradu škody
  • zastupovanie v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou