Pracovné právo

V oblasti pracovného práva disponujeme bohatými skúsenosťami. Pomôžeme vám pri riešení štandardných pracovnoprávnych vzťahov i pri riešení špecifických situácií.

  • vypracovanie pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv, kolektívnych zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného     pomeru, dohôd o dočasnom pridelení zamestnancov
  • vypracovanie vnútropodnikových (interných) pracovných predpisov
  • vypracovanie inej zmluvnej dokumentácie medzi zamestnávateľom a zamestnancom
  • riešenie ukončenia pracovného pomeru vrátane hromadného prepúšťania
  • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch a pri kolektívnom vyjednávaní
  • riešenie zodpovednosti za vznik pracovného úrazu alebo choroby z povolania vrátane uplatňovania nárokov s tým súvisiacich
  • riešenie zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch
  • vyhotovenie právneho auditu a due diligence v oblasti pracovného práva